Bioclear earth – het ‘ontvloeibaar’ maken van drijfmest 


Zoektocht naar een duurzame manier om mest aan te wenden 

De verplichte injectie van drijfmest is een effectieve manier om emissies van stikstof te verminderen. Jammer genoeg zijn er steeds meer aanwijzingen dat deze manier van aanwenden van mest ook nadelen met zich meebrengt. Bij het uitrijden worden de bodemstructuur (verdroging, verdichting), het bodemleven (minder wormen die minder vaak bovenkomen, minder rijke microbiologische populatie) en uiteindelijk ook biodiversiteit (minder weidevogels) negatief beïnvloed. En daarnaast ontsnapt vanuit de mestkelder naast ammoniak ook het broeikasgas methaan naar de atmosfeer.

In het Bionica project ‘het ontvloeibaar maken van drijfmest’ heeft Bioclear earth daarom gezocht naar principes uit de natuur om een meer duurzame manier te vinden om mest aan te wenden. Het idee was om het injecteren van drijfmest in de graszode te voorkomen via het binden van de vluchtige ammoniak uit drijfmest. Als ammoniak niet meer vluchtig is, is mestinjectie immers overbodig. Hiervoor zijn eerst verscheidene principes uit de natuur in kaart gebracht. zoals de functie van de mestkever. Mestkevers maken gebruik van zonnewarmte in combinatie met luchtdroging voor verdamping van water uit mest, waarna ze balletjes maken van deze mest en dit met hun eitjes erin in de grond stoppen. Deze vorm van mestinjectie maakt de bodem vruchtbaar. Daarna zijn deze principes verder uitgewerkt, op haalbaarheid getoetst en is er voor de drie meest veelbelovende oplossingsrichtingen ‘proof-of-principle’ gegeven.


De mestkever - Bionische inspiratiebron voor Bioclear earth

Behandelde drijfmest

Bioclear earth wil bijdragen aan het verbeteren van bodemkwaliteit en zoekt daarom momenteel geïnteresseerde partijen om vervolg te geven aan de in het Bionica project behaalde successen. Door in een demonstratieproject op boerderijschaal de duurzame mestproducten te produceren en toe te passen zal er inzicht ontstaan op welke wijze de visie van Bioclear earth rondom drijfmest de Nederlandse landbouw kan helpen verduurzamen.

 Terug naar overzicht

07 februari 2020